Všeobecné obchodné podmienky

 

Článok I.

Vymedzenie základných pojmov

Poskytovateľom služieb je občianske združenie Jungle Gym Levice (ďalej len „Poskytovateľ“), so sídlom Kpt. Nálepku 36, 934 01 Levice, IČO:42335868,

Prevádzka je miestom výkonu aktivít, sídliaca na adrese M. R. Štefánika 1 – OD POKROK – Prvé poschodie.

Bankové spojenie: SK43 0900 0000 0050 4886 4652

Všetky ceny sú uvádzané v mene EUR. Uvedené ceny sú bez DPH. Nie sme platcami DPH.

Kontaktné údaje na Poskytovateľa: info@junglepohybovaskola.sk

Účastník ( využívateľ služby )sa stane každá osoba, ktorá za účelom účasti na niektorej z našich služieb vytvorila registráciu umiestenú na našom webe www.jungleregistracia.sk . V prípade, že osoba nedosiahla vekovú hranicu 18 rokov,  registruje ho zákonný zástupca, ktorý je zároveň objednávateľom služby.

 

Služby pozostávajú z tréningov, táborov, workshopov, seminárov a inou činnosťou organizovanou v súlade so stanovami Jungle Gym Levice o.z., za cieľom športovej činnosti, pohybového a mentálneho rozvoja.

Vyššou mocou sa rozumejú mimoriadne okolnosti zabraňujúce či znemožňujúce plnenie povinností vyplývajúce zo zmluvy a vzniknuté až po uzatvorení zmluvy, ktoré nemohli byť príslušnými zmluvnými stranami odvrátené, ani za prijatia primeraných opatrení.

Rezervačný systém poskytuje možnosť rezervovať si miesto na tréningoch cez našu webovú stránku. Na rezerváciu miesta je potrebné vytvoriť si profil na webovej stránke. 

Článok II.

Základné ustanovenia

1.           Medzi Poskytovateľom a Účastníkom / Zákonným zástupcom vzniká záväzný zmluvný vzťah platný od vyplnenia a odoslania on-line registračného formulára na konkrétnu službu uvedenú v rezervačnom systéme www.jungleregistracia.sk, a jej následným potvrdením o prijatí, ktoré je vygenerované systémom.

2.          Účastník rezerváciou potvrdzuje, že bol oboznámený so všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) a zaväzuje sa zaplatiť cenu objednanej služby.

3.          Zmluvou sa pre účely týchto VOP rozumie zmluva medzi Poskytovateľom a Účastníkom, predmetom ktorej je poskytnutie služieb podľa tejto webovej stránky, a ktorá je uzavretá postupom podľa týchto VOP.

4.          Ceny jednotlivých služieb sú cenami zjednanými dohodou medzi Účastníkom a Poskytovateľom, a vyplývajú z aktuálnej ponuky zverejnenej v rezervačnom systéme www.jungleregistracia.sk.

5.          Účastník má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 dní od podania on-line prihlášky. Peniaze sa vracajú iba za neabsolvované tréningy alebo neminuté kredity. V prípade odstúpenia od zmluvy pri táboroch je zaplatená záloha nevratná. 

6.          Ustanovenia odlišné od VOP je možné zjednať v individuálnej kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v zmluve majú prednosť pred ustanovením VOP.

7.          Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky a spolu s ňou a akceptovaním tvoria zmluvnú dokumentáciu. Objednávka i VOP sú zhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu je možné uzavrieť len v slovenskom jazyku.

8.          Poskytovateľ preferuje komunikáciu elektronickou poštou (ďalej len „e-mail“). V rámci uzatvárania kúpnej zmluvy Účastník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Náklady vzniknuté Účastníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy (náklady na internetové pripojenie, telefónne poplatky), ako i náklady za poštovú korešpondenciu zaslanú Poskytovateľovi, hradí Účastník sám.

Článok III.
Používateľský účet

1.          Používateľský účet (ďalej len „profil“) je účet, ktorý vznikne registráciou Účastníka na www.jungleregistracia.sk, za účelom prihlasovania sa na vybrané služby ponúkané Poskytovateľom. V prípade, že osoba nedosiahla vekovú hranicu 18 rokov, profil registruje jeho zákonný zástupca, ktorý je zároveň povinný uviesť svoje kontaktné údaje. 

2.          Pri registrácii profilu je Účastník povinný uviesť správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je Účastník pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Účastníkom v používateľskom účte sú Poskytovateľom považované za správne.

3.          Prístup k profilu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Účastník je povinný zaistiť svoj užívateľský účet tak, aby nedošlo k jeho zneužitiu treťou osobou, a to hlavne tým spôsobom, že bude dbať na riadne odhlásenie z používateľského rozhrania a nebude predávať informácie nutné k prihláseniu do používateľského rozhrania tretej osobe. 

6.          Účastník nie je oprávnený umožniť využívanie svojho profilu tretím osobám. 

7.          Poskytovateľ môže zrušiť používateľský účet, a to hlavne v prípade, kedy Účastník poruší svoje povinnosti vyplývajúce z týchto VOP. 

8.          Účastník berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Poskytovateľa, prípadne nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

Článok IV.

Podmienky poskytovania služby

1.           Kurzy, workshopy, skupinové tréningy, open gym, denné tábory, podujatia a iné (ďalej len „tréningy)

1.1.     Tréningy organizované Poskytovateľom sú vhodné pre širokú verejnosť, ktorá spĺňa podmienky účasti.

1.2.    Podmienkami navštevovania tréningov sú vek (podľa druhu služby) a dobrý zdravotný a mentálny stav Účastníka. Preto pred zahájením tréningového procesu odporúčame navštíviť lekára a požiadať o preventívne vyšetrenie, a určenie aktuálneho zdravotného stavu. Následne vyhovujúci zdravotný stav, prípadne jeho zmenu je nutné oznámiť trénerovi. Ak sa tak neurobí, telesné aktivity sa vykonávajú na vlastnú zodpovednosť, t.j. v prípade poškodenia zdravia plnoletá osoba plne zodpovedá za svoje zdravie a u neplnoletých osôb v uvedenom prípade, za poškodenie zdravia plne zodpovedá zákonný zástupca. V prípade chronických ochorení (astma a pod.), alergií prípadne iných špecifikách zdravotného a psychického stavu je nutné uviesť danú informáciu do prihlášky pri registrácií na kurz. Taktiež je vhodné uviesť lieky, ktoré Účastník pravidelne užíva, prípadne iné dôležité informácie, o ktorých by sme mali vedieť. V opačnom prípade nezodpovedáme za následky spôsobené na zdraví. 

1.3.    V prípade absencie tréningu je možná jeho náhrada na rovnakom kurze, iný deň v týždni ako je Účastník prihlásený. Na umožnenie náhrady je potrebné včas ospravedlniť dieťa, minimálne hodinu pred začiatkom tréningu a to telefonickou alebo e-mailovou formou. Tréningy je  možné  nahradiť v iný deň v týždni po vzájomnej dohode, avšak maximálne po dobu obdobia aktuálneho predplatného (náhrady tréningov nie je možné presunúť do ďalšieho obdobia).

1.4.    Skúšobné tréningy: v prípade skúšobného tréningu je prvý tréning bez viazanosti. Ak sa po skúšobnom tréningu rozhodne Účastník prihlásiť, je nutné uhradiť kurzovné na dané obdobie vrátane prvého tréningu. V prípade ak po skúšobnom tréningu nechce ďalej pokračovať, nie je nutné uhradiť poplatok za tréning.

1.6.    V prípade zrušenia tréningu z dôvodu na strane Poskytovateľa, má Poskytovateľ právo určiť a uskutočniť náhradnú lekciu v inom termíne (napr. iný deň v týždni, než je tréning naplánovaný), či inou formou (zmena priestoru tréningu, dĺžky atď.)  

1.7.    Vyplnením a odoslaním prihlášky Účastník prehlasuje, že bol oboznámený s podmienkami tréningov a boli mu vysvetlené všetky dôležité informácie. Zároveň odoslaním prihlášky záväzne objednáva zvolenú službu a súhlasí s výškou finančného príspevku za aktivitu organizovanú Poskytovateľom. Taktiež prehlasuje, že uvedené údaje sú pravdivé a úplné.

1.8.    Vyplnením a odoslaním prihlášky berie Účastník / Zákonný zástupca na vedomie nebezpečenstvo úrazu pri týchto pohybových aktivitách a súhlasí s rizikami, ktoré by pri prípadnom úraze mohli nastať. Zároveň sa Účastník / Zákonný zástupca vzdáva nároku na náhradu škody na zdraví alebo majetku, ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku vykonávania športovej činnosti v rámci aktivít organizovaných Poskytovateľom.

1.9.    V prípade úrazu postupujeme podľa jeho závažnosti. Pokiaľ je to potrebné, podávame prvú pomoc a okamžite kontaktujeme zákonného zástupcu. Účastníkovia nemajú v cene pohybových aktivít úrazové poistenie. Liečenie sa vykonáva v rámci zdravotného poistenia detí.

1.10. Ak sa Účastník správa nedisciplinovane a nedodržuje bezpečnostné pokyny trénera, asistenta, personálu prevádzky alebo dozor vykonávajúcej osoby, svojvoľne skúša nové prvky bez riadnej pomoci, preceňuje svoje schopnosti, alebo nedodržiava prevádzkový poriadok a pravidlá, nie je možné zo strany Poskytovateľa preberať zodpovednosť za úrazy a škody na majetku spôsobené na tréningu.

1.11.    Poskytovateľ je oprávnený vylúčiť Účastníka z nasledujúcich dôvodov:

a.           V prípade porušenia pravidiel, hlavne porušenia poriadku, nedodržiavanie bezpečnostných pokynov, šikana, krádeže a ďalšie prehrešky, ktoré rušia riadny chod tréningov

b.          V prípade zamlčania nepriaznivého zdravotného alebo mentálneho stavu Účastníka

c.           Ak bude účastník prechovávať alebo užívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky

d.          V dôsledku nesprávnych a neúplných údajov poskytnutých Účastníkom

V prípade vylúčenia Účastníka z hore uvedených dôvodov , Účastník stráca nárok na vrátenie poplatku za nevyčerpané služby.

1.12.  Každý účastník pri vstupe do prevádzky je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok Poskytovateľa. V prípade porušenia disciplíny si Poskytovateľ vyhradzuje právo vykázať Účastníka z poskytovanej aktivity, pripadne zakázať vstup na tréning. Pri opakujúcich sa porušeniach disciplíny môže Poskytovateľ Účastníka vylúčiť z tréningu alebo mu zablokovať používateľský účet, čím mu budú pozastavené objednané služby bez nároku na vrátenie peňazí.

1.13.  Súčasťou našich tréningov môžu byť aj tréningy vonku. Účasťou na týchto tréningoch berie Účastník na vedomie zvýšené riziko úrazu, ktoré môže vzniknúť v priebehu tréningu vonku. Ďalej bol oboznámený s tréningovým procesom a boli mu zodpovedané všetky prípadné otázky. Tréningy vonku sa môžu konať aj za nepriaznivého počasia, preto je potrebné prispôsobiť tomu vhodné oblečenie.

1.14.  Účastník / Zákonný zástupca registráciou na kurz súhlasí s dodržiavaním opatrení vydanými vládou SR, ÚVZSR prípadne RÚVZ Levice v súvislosti s pandémiou COVID-19, týkajúcich sa režimu na prevádzke určeného poskytovateľom. V prípade nesúhlasu, Účastník stráca nárok na kompenzáciu alebo refundáciu nevyužitých tréningov. 

1.15.  Voľný tréning (open gym) je vhodný pre širokú verejnosť, ktorá spĺňa podmienky účasti. Tréning odporúčame pre mierne pokročilých a pokročilých žiakov. Tréningy nie sú vedené. Jednotlivci si organizujú svoj tréningový čas samostatne. V prípade potreby je na tréningu k dispozícií tréner, ktorý rád poradí alebo poskytne dopomoc.

2.              Denné tábory (ďalej len „tábory)

2.1.    Tábory organizované Poskytovateľom sú vhodné pre širokú verejnosť, ktorá spĺňa podmienky účasti.

2.2.   Podmienkami účasti na tábore sú vek, dobrý zdravotný a mentálny stav Účastníka. Pred zahájením pobytového tábora Účastník navštíviť lekára a požiadať o preventívne vyšetrenie, a určenie aktuálneho zdravotného stavu. Následne vyhovujúci zdravotný stav je nutné doložiť vyhlásením od zákonného zástupcu, ktoré Účastník odovzdá pri nástupe na tábor. Ak tak neurobí, nie je možné absolvovať tábor a Účastník stráca nárok na finančnú náhradu. V prípade chronických ochorení (astma a pod.), alergií prípadne iných špecifikách zdravotného a psychického stavu je nutné uviesť danú informáciu do prihlášky pri registrácií na tábor. Taktiež je nutné uviesť lieky, ktoré Účastník pravidelne užíva, prípadne iné dôležité informácie, o ktorých by sme mali vedieť. V opačnom prípade nezodpovedáme za následky spôsobené na zdraví.

2.3.   Vyplnením a odoslaním prihlášky Účastník prehlasuje, že bol oboznámený s podmienkami účasti na tábore a boli mu vysvetlené všetky dôležité informácie. Zároveň odoslaním prihlášky záväzne objednáva zvolenú službu a súhlasí s výškou finančného príspevku za aktivitu organizovanú Poskytovateľom a prehlasuje, že uvedené osobné údaje sú pravdivé a úplné.

2.4.   Vyplnením a odoslaním prihlášky berie Účastník / Zákonný zástupca na vedomie nebezpečenstvo úrazu pri týchto pohybových aktivitách a súhlasí s rizikami, ktoré by pri prípadnom úraze mohli nastať. Zároveň sa Účastník / Zákonný zástupca vzdáva nároku na náhradu škody na zdraví alebo majetku, ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku vykonávania pohybovej aktivity v rámci aktivít organizovaných Poskytovateľom. 

2.5.   Ak sa Účastník správa nedisciplinovane a nedodržuje bezpečnostné pokyny trénera, asistenta alebo príslušného dozoru, svojvoľne skúša nové prvky bez toho, aby dostal riadnu asistenciu, nie je možné zo strany Poskytovateľa preberať zodpovednosť za úrazy a škody na majetku spôsobené pri aktivitách.

2.6.   Poskytovateľ nezodpovedá za stratu / krádež / poškodenie osobných vecí Účastníka (oblečenie, obuv, elektronika, mobilné telefóny, peniaze a iné). Poskytovateľ nie je povinný riešiť ich stratu, či zabezpečovať ich vrátenie.

2.7.   Príslušný inštruktor v prípade úrazu alebo iných zdravotných komplikácií poskytne prvú pomoc, a pokiaľ je to potrebné privolá záchrannú zdravotnú službu. Následne kontaktuje zákonného zástupcu. Účastníkovia nemajú v cene tábora úrazové poistenie. Úrazové positenie si každý zákonný zástupca rieši individuálne. 

2.8.   Vyplnením a odoslaním prihlášky, Účastník / Zákonný zástupca splnomocňuje vedúceho tábora, alebo vedúcim poverené osoby k prehliadnutiu batožiny Účastníka, v prípade podozrenia prechovávania zakázaných látok a predmetov (alkohol, cigarety a iné omamné látky; nože, ihlice, zbrane), alebo v prípade podozrenia hrubého porušenia disciplíny (krádež a pod.). Taktiež Účastník súhlasí s odobratím zakázaných látok a predmetov, a následným vykonaním skúšky pri podozrení na požitie alkoholických nápojov a iných omamných látok u Účastníka. V prípade porušenia disciplíny, základných povinností alebo iných situácií, ktoré sú v rozpore s týmito VOP si organizátor vyhradzuje právo na okamžité vylúčenie Účastníka z tábora bez nároku na finančnú náhradu nevyčerpanej služby. Predčasný odvoz Účastníka z tábora zabezpečuje Účastník / Zákonný zástupca na vlastné náklady.

2.9.   V prípade odmietnutia zákonného zástupcu zabezpečiť predčasný odchod pre Účastníka z dôvodov uvedených v článku IV. Bod 2.8. týchto VOP má Poskytovateľ právo na refundáciu finančných prostriedkov vynaložených na zabezpečenie transportu k zákonnému zástupcovi, ako napr. : náhradné ubytovanie, dozor vedúceho, cestovné náklady atď.

2.10. Povinnosti Účastníka a Poskytovateľa:

K základným povinnostiam Účastníka patrí:

a.       Počas celej doby tábora sa riadiť pokynmi vedúceho tábora, trénerov, asistentov a pracovníkov tábora a dodržiavať stanovený program

b.       Počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných účastníkov, dodávateľov služieb alebo Poskytovateľa.

c.       Dodržať čas nástupu na tábor uvedený v organizačných pokynoch

d.       Pri nástupe na tábor odovzdať Prehlásenie rodiča spoločne s Vyhlásením o zdravotnej spôsobilosti od lekára (nie staršie ako 1 mesiac). V prípade mimoriadnych situácií doložiť potrebné dokumenty a rešpektovať pokyny nariadené ÚVZSR alebo štátom SR (napr. Prehlásenie o bezinfekčnosti a pod.) Bez riadne vyplnených a podpísaných dokumentov nie je možný nástup na tábor a Účastník stráca nárok na vrátenie peňazí.

K základným povinnostiam Poskytovateľa patrí:

a.           Informovať Účastníkov o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré sú známe a môžu mať vplyv na práva Účastníka

b.           Najneskôr 14 dní pred začiatkom zájazdu doručiť Účastníkovi organizačné pokyny spoločne s potrebnými dokumentami nutnými k nástupu na tábor, a to formou e-mailu.

c.           Zabezpečiť zdravotný dozor podľa platných predpisov

2.11.  Poskytovateľ je oprávnený vylúčiť Účastníka z nasledujúcich dôvodov:

a.           V prípade porušenia pravidiel, hlavne porušenia poriadku, nedodržiavanie bezpečnostných pokynov, šikana, krádeže a ďalšie prehrešky, ktoré rušia riadny chod tábora

b.          V prípade zamlčania nepriaznivého zdravotného stavu Účastníka

c.           Ak bude účastník prechovávať alebo užívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky

d.          V dôsledku nesprávnych a neúplných údajov poskytnutých Účastníkom

V prípade vylúčenia Účastníka z hore uvedených dôvodov , Účastník stráca nárok na vrátenie poplatku za nevyčerpané služby. 

2.12. Poskytovateľ môže pred začatím tábora odstúpiť od zmluvy výlučne v prípade, ak neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti (vyššia moc), bránia plniť zmluvu o tábore a Poskytovateľ oznámi Účastníkovi odstúpenie od zmluvy bezodkladne pred začatím tábora. V tomto prípade má Účastník nárok na vrátenie zaplatenej sumy za tábor alebo využitie ponuky náhradného termínu tábora alebo služby, ak je to možné v rovnakej alebo vyššej kvalite ako pôvodná objednaná služba. Týmto odstúpením od zmluvy Poskytovateľ nie je povinný hradiť Účastníkovi škody nad rámec objednanej služby. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia Účastníkovi. 

2.13. Účastník má právo kedykoľvek pred začatím tábora odstúpiť od zmluvy podľa usmernení špecifikovaných v Článku VI. Bod 3.5. 

Článok V.

Rezervačný systém

1.      Rezervačný systém poskytuje možnosť rezervovať si miesto na kurzoch cez našu webovú stránku. Na rezerváciu miesta je potrebné disponovať používateľským profilom

2.     Každý účastník musí mať vlastný existujúci profil. Na tréning nie je možný vstup bez profilu vytvoreného na www.jungleregistracia.sk ktorý je podmienený súhlasom s týmito VOP. Po prihlásení do profilu máte možnosť si rezervovať konkrétny druh pohybovej aktivity.

3.     Platobné možnosti: 
Prihlásenie na aktivitu si môžete zakúpiť v hotovosti na tréningu, alebo online platbou cez platobnú bránu ( vybranou platobnou metódou ) , platobné údaje sú vygenerované automaticky pri rezervácií miesta v rezervačnom systéme. 

4. Online platby pre nás zabezpečuje platobná brána Comgate. Poskytovateľ služieb, spoločnosť Comgate a.s. je licencovaná platobná inštitúcia pôsobiaca pod dohľadom Českej národnej banky. Platby cez platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované. Ďalšie informácie a kontakty na www.comgate.cz.

  

 

Článok VI.

Platobné, reklamačné a storno podmienky

Platobnými podmienkami sa rozumejú platby za služby medzi Objednávateľom a Poskytovateľom. 

V prípade, že sa pri niektorej Službe vyskytne cena, ktorá je evidentne chybná (napr. cena 0 euro alebo 1 euro a pod.), Poskytovateľ nemá povinnosť poskytnúť Službu za chybnú cenu. V takomto prípade Poskytovateľ môže Objednávateľovi ponúknuť poskytnutie Služby za riadnu cenu. Ak Objednávateľ s riadnou cenou nesúhlasí, môže v takomto prípade od Zmluvy o poskytnutí Služby odstúpiť.

1.      Školné

1.1.     Účastník / zákonný zástupca, ktorý sa prihlásil na službu realizovanú Poskytovateľom, je povinný uhradiť  platbu cez platobnú bránu alebo v hotovosti priamo na recepcii našej prevádzky. V prípade platby v hotovosti musí byť uhradené polročné predplatné na závere 1. tréningu, v opačnom prípade rezervované miesto bude zrušené.

1.2.    Výška príspevku je uvedená na našej webovej adrese www.junglepohybovaskola.sk. V prípade registrácie po začiatku kurzu systém automaticky vypočítava alikvótnu čiastku do konca obdobia kurzu. V celkovej sume sú zahrnuté dni voľna a sviatky, kedy tréningy neprebiehajú.

1.3.    Účastník / zákonný zástupca má právo po prvom absolvovanom tréningu bezplatne zrušiť prihlásenie. Zrušenie prihlásenia je potrebné uskutočniť písomne, e-mailom na info@jungleregistracia.sk

1.4.    Reklamačné podmienky: 
V prípade zranenia alebo vážneho úrazu, ktorý znemožni dokončenie kurzu má Účastník nárok na vrátenie 100% z ceny neabsolvovaných tréningov. Vtedy je možné vrátiť peniaze za zvyšné neodtrénované tréningy, alebo ich preniesť do daľšieho poloroka. Alikvotná čiastka sa vypočíta od dňa doručenia e-mailu spolu s lekárskou správou o úraze.

1.5.    V prípade nedokonečenia kurzu z iných ako zdravotných dôvodov nevzniká nárok na vrátenie zaplatenej sumy.

2.       Workshopy a denné tábory (ďalej len „aktivity)

2.1.    Účastník / zákonný zástupca, ktorý sa prihlásil na aktivity organizované Poskytovateľom, je povinný uhradiť najneskôr do 3 dní platbu na účet , pričom uvedie variabilný symbol obdržaný v potvrdzovacom e-maily z registrácie, pokiaľ nie je v e-maily uvedené inak. Pokiaľ nie je uhradená platba do stanoveného termínu, nedokážeme zaručiť rezerváciu miesta.

2.2.   Výška príspevku je závislá od druhu aktivity. Aktuálna cena je vždy dostupná na www.jungleregistracia.sk Pokyny k platbe obdrží účastník / zákonný zástupca na emailovú adresu, ktorú uviedol v prihláške. Platbu je možné uhradiť platobnou bránou ( vybranou platobnom metódou )  alebo v hotovosti priamo na recepcii Prevádzky.

2.3.   Storno podmienky: 

V prípade nenastúpenia na aktivitu:

–        30 a viac dní pred začatím workshopu Vám bude vrátená 100% čiastka kúpnej sumy

–        29 – 14 dní Vám bude vrátená 50% čiastka z kúpnej sumy

–        13 – 1 deň Vám bude vrátená 0% čiastka z kúpnej sumy

V prípade, ak Účastník nemôže nastúpiť na aktivitu zo zdravotných dôvodov (choroba, úraz), pričom je potrebný doklad od lekára:

–        4 a viac dní, Vám bude vrátených 100% z kúpnej sumy 

–        3 – 0 deň Vám bude vrátaných 0% z kúpnej sumy. 

Miesto je možné v oboch prípadoch preniesť na náhradníka, ktorý vytvorí riadnu registráciu na danú aktivitu a kontaktuje nás v predstihu na info@junglepohybovaskola.sk. Finančné vyrovnanie vykoná Účastník a náhradník medzi sebou.

2.4.   V prípade že Účastník nastúpi na aktivitu alebo z aktivity predčasne odíde z akéhokoľvek dôvodu (či už pre zdravotné alebo iné dôvody) nie je Poskytovateľ povinný Objednávateľovi vrátiť uhradenú sumu, ani ho inak kompenzovať.

2.5.   Oznámenie o odstúpení od zmluvy spíše Objednávateľ formou e-mailu na adresu: info@junglepohybovaskola.sk. Doba vybavenia reklamácie je 30 pracovných dní od podania podnetu. 

 

Článok VII.
Vyššia moc

1.      Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe Poskytovateľa (vyššia moc) alebo okolnosti na strane Účastníka, na základe ktorých Účastník úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a Poskytovateľom zabezpečené služby, nevzniká Účastníkovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb. V mimoriadnych situáciách, kedy je zabránené Poskytovateľovi vykonávať služby, Poskytovateľ zabezpečí ich náhradu v adekvátnej forme, ktorú je možnú zrealizovať v závislosti od aktuálnej situácie. V situáciách spôsobených vyššou mocou je náhrada služieb považovaná za plnohodnotnú, bez nároku Účastníka na ďalšiu kompenzáciu. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za krátkodobo zníženú kvalitu služieb, výpadky medzinárodnej alebo národnej siete Internet a tiež škody spôsobené vyššou mocou (vis major). Vyššou mocou (vis major) sú myslené najmä prírodné katastrofy, epidémie a pandémie, živelné pohromy, štrajky, dopravné nehody, nepredvídateľné poruchy na dopravných prostriedkoch, mimoriadne situácie ako i iné. Predpokladom je, že Poskytovateľ nemohol takému neposkytnutiu služieb zabrániť. 

2.     Poskytovateľ nezodpovedá Účastníkovi za žiadne straty, náklady, škody alebo výdavky (vzniknuté buď na základe týchto VOP, priestupku alebo inak), ktoré utrpel alebo ktoré nastali počas konania služby v priamom alebo nepriamom dôsledku udalosti mimo kontrolu Poskytovateľa (t.j. spôsobené vyššou mocou). Účastníkovi v tomto prípade nevzniká nárok na vrátenie alebo zľavu z ceny týchto služieb ani nárok na kompenzáciu v akomkoľvek rozsahu. 

Článok VIII.

Dar

Dar je ľubovoľná nevratná čiastka venovaná od darcu dobrovoľne na podporu činnosti Jungle Gym Levice o.z.,  IČO: 42 33 58 68, vo forme hmotného daru alebo priamo na účet.

Článok IX.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov sa riadi podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a podľa ustanovení zákona 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov, na základe ktorých sme vypracovali Prehlásenie o ochrane osobných údajov. Úplné znenie je Vám k dispozícii tu.

Článok X.

Záverečné ustanovenia

1.        Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia. Na otázky neupravené týmito podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka. O zmene alebo aktualizácií VOP budú Účastníkovia upozornení e-mailovou formou. V prípade, že Účastník nesúhlasí so zmenou VOP, môže sa odvolať na info@junglepohybovaskola.sk

2.       Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory riešiť prednostne mimosúdnou cestou písomnou formou prostredníctvom e-mailu info@junglepohybovaskola.sk

3.       Poskytovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby bez predchádzajúceho upozornenia Účastníkov, ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Účastníkov. 

4.      V prípade neplatnosti ktoréhokoľvek ustanovenia všeobecných obchodných podmienok alebo Zmluvy o poskytnutí služby nie sú neplatnosťou dotknuté ich ostatné ustanovenia. Zmluvné strany neplatné ustanovenie VOP alebo Zmluvy o poskytnutí služby nahradia novým ustanovením, ktoré sa čo najviac približuje úmyslu zmluvných strán dohodnutému pri uzavretí zmluvy.

Podmienky sú platné od 1.9.2023